سفارش تبلیغ
صبا
سزا نباشد آنکه دانشمند نیست، خوشبخت شمرده شود و آنکه مهربان نیست، ستوده به شمارآید . [امام صادق علیه السلام]
زندگی یعنی عشق
دربارهزندگی یعنی عشق


مینا.ش
پیوندها