سفارش تبلیغ
صبا
پایمرد ، خواهنده را همچون پر است . [نهج البلاغه]
زندگی یعنی عشق
دربارهزندگی یعنی عشق


مینا.ش
پیوندها